Love & vedtægter

LOVE & VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MC KLUB

§1 Klubbens navn er SILKEBORG MOTORCYKEL KLUB.


§2 Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser for motorcykler og kammeratligt samvær, samt afholdelse af arrangementer af teknisk eller fornøjelig art. Det er kammeratskabet, der skal danne kernen om klubben; derfor kan også andre end motorcyklister være medlem af klubben.

§3 Rygvest er forbudt.

§4 Generalforsamling afholdes i april og oktober måned. Der kan, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det, afholdes ekstraordinær generalforsamling.


§5 Bestyrelsens sammensætning skal være følgende:


1 formand

1 næstformand

1 kasserer

1 sekretær

1 bestyrelsesmedlem

1 suppleant


Der skal afholdes bestyrelsesmøde mindst 1 gang om måneden.


§6 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Forslag der ønskes behandlet, skal tilstilles bestyrelsen senest 8 dage før.


Generalforsamlingen skal 14 dage før skriftligt proklameres til hvert enkelt medlem.


§7 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal være følgende:


Valg af dirigent

Regnskab fra kassereren

Protokol og beretning fra formanden

Bestyrelsen informerer

Valg af bestyrelse:

April: formand, sekretær, bestyrelsesmedlem

Oktober: kasserer, næstformand, suppleant

Valg af 2 kritiske revisorer

Nye medlemmer

Indkomne forslag

Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.


§8 Nye medlemmer skal have en prøvetid på mindst 6 mdr. Det nye medlem skal vise interesse for klubben samt jævnligt møde til klubaftener og andre klubaktiviteter. Der vil blive afholdt afstemning 2 gange årligt om optagelse, til generalforsamlingen i april og i oktober.


§9 Hvis et medlem ikke betaler kontingent i 3 mdr., vil medlemmet få en kraftig henstilling om at betale. Hvis der stadig ikke betales, vil medlemmet blive slettet af medlemslisten.


Tillige SKAL kontingentet være betalt op til generalforsamlingen, ellers mistes stemmeretten.


§10 Hvis et medlem klargør sin motorcykel i klubbens værksted, betales overvintringsgebyr til dækning af varme og strøm. Dette gælder også prøvemedlemmer.


§11 Er en pokal kørt hjem af en person, er det vedkommendes personlige ejendom. Klubpokaler er klubbens ejendom.


§12 Medlemmer der ikke indordner sig efter klubbens love eller skader dens navn, kan bestyrelsen med omgående virkning ekskludere. Medlemmet kan dog indanke dette for generalforsamlingen.


§13 Der må ikke ryges hash eller indtages andre former for narkotika på klubbens grund.


§14 Opløses klubben, skal medlemskartoteket destrueres, og klubbens midler tilfalder MC Touring Klub Danmark.


Lovene er vedtaget ved generalforsamlingen d. 1.4.1978.

Lovene er ændret ved generalforsamlingen d. 1.4.1984.

Lovene er ændret ved generalforsamlingen d. 26.10.2002